CEDA je občianske združenie, založené v roku 2005.

Hlavné ciele združenia sú

 • Podpora  udržateľného rozvoja na vidieku
 • Rozvoj cestovného ruchu a turizmu 
 • Rozvoj a podpora nových foriem vzdelávania
 • Propagácia slovenskej kultúry a slovenského kultúrneho dedičstva doma a v zahraničí
 • Poradenstvo v oblasti grantových programov EÚ 
 • Tvorba a  realizácia národných a medzinárodných projektov v spolupráci so slovenskými i zahraničnými inštitúciami, zameraných na podporu kultúrnych a vzdelávacích aktivít 
 • Spolupráca so širokým spektrom organizácií, inštitúcií a sociálnych partnerov v európskom priestore
 • Organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov 
 • Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 
 • Sprostredkovanie výroby a prezentácia hudobných, literárnych, filmových a iných produktov audio-vizuálneho umenia
 • Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 • Vydavateľská a prekladateľská činnosť

Zakladajúci členovia združenia majú značné skúsenosti s prípravou a implementáciou medzinárodných projektov z oblasti kultúry, vzdelávania a regionálneho rozvoja: programy Európskej Komisie ERASMUS+, Horizont 2020, LLP Leonardo da Vinci, Grundtvig (Mnohostranné projekty, Mobility, Partnerstvá), ESF, INTERREG, SlovakAid, OLAF a rôzne projekty bilaterálnej spolupráce. 
Združenie spolupracuje s viacerými odborníkmi a organizáciami, pôsobiacimi na regionálnej aj národnej úrovni, z oblastí ako sú životné prostredie, poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, sociálna práca a nezamestnanosť, turizmus, kultúra a zachovanie kultúrneho, prírodného a vidieckeho dedičstva.