V dňoch 3.-4. Februára 2022 sa v Limanowej (Poľsko) uskutočnilo 1. Nadnárodné partnerské stretnutie projektu Together Again, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia CEDA.

Projekt „ Practical techniques for relating interpersonal relationships and fostering psychosocial development in the post-Covid 19 era “ má za cieľ zmierniť dopady izolácie a sociálneho dištancovania študentov a mládeže počas trvania pandémie a po jej skončení. Počas 2 rokov trvania projektu spolu s partnermi z Poľska, Bulharska, Slovenska a Španielska vyvinieme banku nástrojov a vzdelávacích zdrojov pre učiteľov a študentov, pomocou ktorých bude možné prekonať negatívne dopady pandémie a rozvíjať medziľudské vzťahy v školskom prostredí.

Na úvodnom stretnutí v lýceu Władysława Orkana v Limanowej sa zadefinovali základy projektu, naplánovali úlohy na nasledujúce obdobie a rozdelili kompetencie v rámci partnerstva.