2. nadnárodné stretnutie v rámci projektu NWF Network sa uskutočnilo v Slovinsku 23. až 24. mája 2017. Partneri projektu si vymieňali skúsenosti z oblasti pridružených aktivít v oblasti lesného hospodárstva v jednotlivých krajinách, zhodnotili aktuálny stav realizácie projektových aktivít a vďaka hostiteľskej organizácii- CPI Slovinsko- mali možnosť navštíviť ukážky príkladov správnej praxe z danej oblasti.  

Článok v Leonoticias 2

Lesné hospodárstvo na Slovensku a súčasný stav v oblasti využívania nedrevných produktov:

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Či sa jedná o okolie riek alebo o naše pohoria, takmer vždy je niekde na obzore les, alebo aspoň lesík. Len niektorí si uvedomujú, že voda netečie z vodovodného kohútika, ale najčastejšie sa zbiera niekde v lesoch, že jednotlivé stromy a aj lesy tlmia hluk, znižujú množstvo prachu v našom okolí a sú útočiskom rozličných druhov rastlín a živočíchov.

Slovenská republika so svojou lesnatosťou 40,6 % sa zaraďuje medzi krajiny Európy s najvyšším podielom lesov voči rozlohe štátu. V Európe vyššiu lesnatosť dosahujú len škandinávske štáty: Fínsko (76,7 %), Švédsko (68,6 %) a v Strednej Európe Rakúsko (47,0 %).  V porovnaní so susednými štátmi, zvláštnosťou slovenských lesov je, že na relatívne malej ploche sú veľmi pestré prírodné podmienky a rozličné typy lesov, od nížinných po vysokohorské lesy, nehovoriac o tom, že sa tu zachovala široká škála pôvodných drevín či horských spoločenstiev. Tieto lesy majú mimoriadny význam nielen z produkčného, ale aj z verejnoprospešného hľadiska. Ide najmä o pôdoochrannú a vodohospodársku funkciu, ktorá je veľmi dôležitá nielen pre Slovenskú republiku, ale aj okolité štáty Európy.

Les má veľa funkcií, ktoré môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na produkčné a verejnoprospešné.

Produkčnou funkciou lesa je jeho schopnosť vytvárať drevnú hmotu, čo je úlohou lesného hospodárstva. Verejnoprospešnou funkciou lesa označujeme schopnosť lesa tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, dezinfikovať životné prostredie pomocou fytoncídov a napokon, či možno predovšetkým - poskytovať naším telám oddych a dušiam harmóniu...


Lesné hospodárstvo

Lesné hospodárstvo, ako jedno z odvetví národného hospodárstva, ktorého hlavným cieľom je plánovité a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov Slovenska a ich rozvoj, má v porovnaní s inými niekoľko osobitostí. Lesy sú zároveň životným prostredím i výrobným prostriedkom, obnoviteľným prírodným zdrojom i zdrojom voľne dostupných úžitkov, producentom drevnej hmoty a ostatných obchodovateľných lesných produktov resp. služieb, ale aj poskytovateľom celej škály verejnoprospešných služieb, ktoré sa ekonomicky nezhodnocujú. Lesy dnes rastú tam, kde bolo iné využitie pôdy a krajiny nehospodárne.

Ďalší rozvoj lesného hospodárstva je dnes priamo závislý na vývoji celého radu faktorov ekonomického a prírodného charakteru, ako sú napr. zmeny vo významnosti funkcií lesov, konflikty medzi „ekológiou“ a „ekonomikou“ hospodárenia v lese, vývoj cien drevnej hmoty na svetových trhoch, tlaky na zvyšovanie využívania lesnej biomasy na energetické účely, zvyšovanie počtu katastrofických situácií v lesoch, a v neposlednej miere aj pôsobenie klimatických zmien a ich dopady na lesné ekosystémy.

Na Slovensku rozlišujeme tri kategórie lesov:

  • lesy hospodárske (H),
  • lesy ochranné (O),
  • lesy osobitného určenia (U).

Hospodárske lesy sú lesy, ktoré nie sú ochrannými lesmi, alebo lesmi osobitného určenia a ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov, pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov. Táto kategória teda zahŕňa lesné porasty, ktorých prvoradou funkciou je produkcia dreva. Teoreticky by mohlo ísť aj o produkciu iných produktov (napríklad živice, korku, podrastu ako krmiva pre dobytok a pod.). Na Slovensku však v súčasnosti nedrevné produkty nemajú väčší význam a využívanie mnohých zákon priamo zakazuje. Za využívanie nelesných produktov sa považuje aj poľovníctvo, komerčný záujem o túto činnosť a jej produkty v súčasnosti stále narastá.  Na Slovensku sa lesy plniace výlučne produkčnú funkciu vyskytujú len vzácne. V budúcnosti možno očakávať ďalší nárast významu mimoprodukčných funkcií.

Nedrevné produkty a pridružené aktivity v oblasti lesného hospodárstva na Slovensku

Popri tradičnom zdroji príjmov z drevných produktov je teda potrebné realizovať opatrenia zamerané na zvyšovanie zamestnanosti a príjmov diverzifikáciou lesníckych a nelesníckych činností, ako aj aktivít realizovaných v rámci súvisiacich odvetví. Za rozhodujúce oblasti sa považujú predovšetkým cestovný ruch, energetika a životné prostredie. Nedostatkom je predovšetkým relatívne malý podiel tržieb za nedrevné produkty a služby z mimoprodukčných funkcií lesa a diverzifikovaných činností na vidieku, nízke zhodnocovanie a spracovanie miestnych prírodných zdrojov a surovín, nerozvinutý systém poradenstva pre malé a stredné podnikanie na vidieku a z toho vyplývajúca nízka miera využívania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na podporu podnikania a diverzifikáciu činností na vidieku. V súčasnosti na Slovensku nie je vytvorený systém trhovej realizácie väčšiny nedrevných lesných produktov, lesníckych služieb a mimoprodukčných funkcií lesa. Úžitky (funkcie) nehmotného charakteru, produkty a úžitky produkčnej funkcie lesov sa, okrem dreva a poľovnej zveri, v súčasnosti považujú za súbežné efekty drevoprodukčnej funkcie lesa, alebo za pozitívne externality lesnej výroby, ktoré však nie sú predmetom trhu a nezohľadňujú sa ani v cenách drevných a nedrevných tovarov. V tejto oblasti je potrebné sústrediť sa na identifikáciu, kvantifikáciu a hodnotenie nedrevných produktov a úžitkov mimoprodukčných funkcií lesa a celospoločenskú akceptáciu mimoprodukčných funkcií ako externalít lesného hospodárstva.

Les a voľný čas

Les, respektíve lesné prostredie využívame aj na voľnočasové aktivity, ale nesmieme pri tom zabúdať, že les rastie dlho, obvykle niekoľko ľudských generácií. Z toho, čo zasadia dedovia a o čo sa starajú otcovia, majú úžitok až ich deti či vnuci. Naši predkovia boli na lese závislí – les im poskytol všetko, čo k životu potrebovali, či už to bolo drevo na stavbu príbytku resp. na kúrenie, stelivo pre dobytok, huby do vianočnej kapustnice, alebo maliny na džem starej mamy. Naši predkovia ho preto mali v úcte a využívali ho obvykle tak, aby z neho mali osoh stále. Les sa dá pomerne rýchlo zameniť za peniaze, ale naopak to bohužiaľ už neplatí. A to je aj trochu dôvod, prečo v dnešnej dobe, keď peniaze sú všetkým, les nemá takú hodnotu- nedá sa rýchlo otáčať ako peňažný kapitál, nedá sa rýchlo sťahovať z miesta na miesto ako nejaká výrobná linka. Má globálny vplyv, ale regionálny až miestny význam.