Manuál Agent rozvoja vidieka v rámci Horizont 2020 je výstupom projektu RURALITY: RECOGNITION AND VALIDATION OF A CROSS COMPETENCE IN RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT. (Identifikácia a uznávanie prierezových kompetencií v rozvoji vidieka), ktorý je realizovaný v rámci programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS+.

Model definuje pedagogické smernice pre vhodný kultúrny a rodový prístup smerom k študentom (migrantom) a stanovuje princípy rovnosti na zvýšenie kvalifikácie učiteľov/študentov.

"Model kultúrnej rovnosti vo vzdelávaní dospelých" bol vyvinutý v rámci projektu ALMA-DC slovenským partnerom (CEDA) s podporou ostatných partnerov projektu.

Interaktívny vzdelávací program pre vidieckych aktérov (poľnohospodárov, poľnohospodárskych poradcov a obyvateľov na vidieku), ktorý poskytuje komplexné informácie v oblasti novej reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Online vzdelávacie moduly sú zamerané všeobecne na novú SPP a špecificky na nové komponenty SPP, pokiaľ ide o priame platby pre poľnohospodárske podniky a krížové plnenie.

E-learningová platforma NewCAP