Cieľom tejto príručky je poskytnúť poľnohospodárskym a potravinárskym odborníkom, včelárom a zdravotníckemu personálu, ako aj ďalším zainteresovaným profesným skupinám a širokej verejnosti relevantné informácie o využívaní produktov z úľa na podporu zdravia a propagovať a demonštrovať účinky týchto produktov.   

Vzdelávacie materiály boli vyvinuté v rámci projektu EÚ ERASMUS+: Rural Bioenergy.  Projekt RURAL BIOENERGY sa zameriava na vypracovanie vzdelávacieho plánu a odborných kompetencií profesie „Špecialista na bioenergiu“ pre agropotravinársky sektor, ktorý prispieva k profesionalizácii v oblasti bioenergie vo vidieckych oblastiach prostredníctvom vypracovania metodickej príručky a ďalších vzdelávacích nástrojov, ktoré budú prispievať k...   

Manuál Agent rozvoja vidieka v rámci Horizont 2020 je výstupom projektu RURALITY: RECOGNITION AND VALIDATION OF A CROSS COMPETENCE IN RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT. (Identifikácia a uznávanie prierezových kompetencií v rozvoji vidieka), ktorý je...

Tieto produkty boli vyvinuté v rámci projektu Living Heritage. Príručka "Metóda vzájomného učenia sa" popisuje metodiku, uplatňovanú na výučbu a vzdelávanie v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva; Vzdelávacie kurikulum o európskom kultúrnom dedičstve je návrhom vzdelávacieho programu, ktorý prispieva k...

Interaktívny vzdelávací program pre vidieckych aktérov (poľnohospodárov, poľnohospodárskych poradcov a obyvateľov na vidieku), ktorý poskytuje komplexné informácie v oblasti novej reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Online vzdelávacie moduly sú zamerané...

Model definuje pedagogické smernice pre vhodný kultúrny a rodový prístup smerom k študentom (migrantom) a stanovuje princípy rovnosti na zvýšenie kvalifikácie učiteľov/študentov.

"Model kultúrnej rovnosti vo vzdelávaní dospelých" bol...