Tieto produkty boli vyvinuté v rámci projektu Living Heritage. Príručka "Metóda vzájomného učenia sa" popisuje metodiku, uplatňovanú na výučbu a vzdelávanie v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva; Vzdelávacie kurikulum o európskom kultúrnom dedičstve je návrhom vzdelávacieho programu, ktorý prispieva k zlepšeniu začlenenia obsahu, súvisiaceho s európskym kultúrnym dedičstvom, do učebných osnov v rámci základného a stredného vzdelávania a podporuje duch spoločného dedičstva a európskej identity. Zahŕňa hlavný obsah, nielen koncepčný, ale aj postojový, ako aj kompetencie, hodnotiace kritériá s osobitným dôrazom na kompetencie v oblasti sociálneho, občianskeho a kultúrneho povedomia, okrem iných: vnímanie európskej kultúrnej rozmanitosti ako kultúrneho bohatstva a kolektívneho dedičstva; poznávanie iných kultúr a ich rešpektovanie; poznatky o hlavných kultúrnych prejavoch; postoj otvorenosti, úcty a kritiky k rôznorodosti umeleckých a kultúrnych prejavov; záujem prispieť k zachovaniu historického, kultúrneho a umeleckého dedičstva.

 

Manuál Agent rozvoja vidieka v rámci Horizont 2020 je výstupom projektu RURALITY: RECOGNITION AND VALIDATION OF A CROSS COMPETENCE IN RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT. (Identifikácia a uznávanie prierezových kompetencií v rozvoji vidieka), ktorý je realizovaný v rámci programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS+.

Interaktívny vzdelávací program pre vidieckych aktérov (poľnohospodárov, poľnohospodárskych poradcov a obyvateľov na vidieku), ktorý poskytuje komplexné informácie v oblasti novej reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Online vzdelávacie moduly sú zamerané všeobecne na novú SPP a špecificky na nové komponenty SPP, pokiaľ ide o priame platby pre poľnohospodárske podniky a krížové plnenie.

E-learningová platforma NewCAP

Model definuje pedagogické smernice pre vhodný kultúrny a rodový prístup smerom k študentom (migrantom) a stanovuje princípy rovnosti na zvýšenie kvalifikácie učiteľov/študentov.

"Model kultúrnej rovnosti vo vzdelávaní dospelých" bol vyvinutý v rámci projektu ALMA-DC slovenským partnerom (CEDA) s podporou ostatných partnerov projektu.