Tieto produkty boli vyvinuté v rámci projektu Living Heritage. Príručka "Metóda vzájomného učenia sa" popisuje metodiku, uplatňovanú na výučbu a vzdelávanie v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva; Vzdelávacie kurikulum o európskom kultúrnom dedičstve je návrhom vzdelávacieho programu, ktorý prispieva k zlepšeniu začlenenia obsahu, súvisiaceho s európskym kultúrnym dedičstvom, do učebných osnov v rámci základného a stredného vzdelávania a podporuje duch spoločného dedičstva a európskej identity. Zahŕňa hlavný obsah, nielen koncepčný, ale aj postojový, ako aj kompetencie, hodnotiace kritériá s osobitným dôrazom na kompetencie v oblasti sociálneho, občianskeho a kultúrneho povedomia, okrem iných: vnímanie európskej kultúrnej rozmanitosti ako kultúrneho bohatstva a kolektívneho dedičstva; poznávanie iných kultúr a ich rešpektovanie; poznatky o hlavných kultúrnych prejavoch; postoj otvorenosti, úcty a kritiky k rôznorodosti umeleckých a kultúrnych prejavov; záujem prispieť k zachovaniu historického, kultúrneho a umeleckého dedičstva.