Vzdelávacie materiály boli vyvinuté v rámci projektu EÚ ERASMUS+: Rural BioenergyProjekt RURAL BIOENERGY sa zameriava na vypracovanie vzdelávacieho plánu a odborných kompetencií profesie „Špecialista na bioenergiu“ pre agropotravinársky sektor, ktorý prispieva k profesionalizácii v oblasti bioenergie vo vidieckych oblastiach prostredníctvom vypracovania metodickej príručky a ďalších vzdelávacích nástrojov, ktoré budú prispievať k profesionálnemu rozvoju učiteľov a lektorov a zároveň podporovať celoživotné vzdelávanie a zlepšovať prístup k odbornej príprave a kvalifikáciám pre širokú verejnosť a ponúkať vidieckym komunitám nové možnosti odbornej prípravy, ktoré umožňujú rozvoj vidieckej ekonomiky.

Metodická príručka “Špecialista v oblasti bioenergií na vidieku”

Štruktúrovaný vzdelávací kurz o bioenergii na vidieku

Didaktické materiály “Bioenergia na vidieku”