Táto príručka bola vytvorená v rámci projektu Erasmus+ „Praktické techniky na obnovenie medziľudských vzťahov a podporu psychosociálneho rozvoja v období po Covid 19“, akronym: „TOGETHER AGAIN- Znova spolu“. Cieľom TOGETHER AGAIN je podporovať európsku mládež a dospievajúcich prostredníctvom tréningového plánu, ktorý posilňuje ich intrapersonálne a interpersonálne zručnosti a kompetencie prácou na emočnej inteligencii a psychosociálnom a afektívnom rozvoji v kľúčovom momente pre rozvoj týchto oblastí. Našou víziou je zmierniť následky izolácie a sociálneho dištancovania, ktoré deti zažili v dôsledku opatrení, zavedených na kontrolu pandémie.

Príručka pre učiteľov: Rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií v stredoškolskom vzdelávaní umožňuje vzdelávacej komunite identifikovať slabé stránky a medzery v súčasnom sektore vzdelávania, ktoré chce projekt Together Again zlepšiť a ktorého cieľom je posilniť odbornú prípravu učiteľov v oblasti rozvoja medziľudských zručností a psychosociálneho rozvoja.