Názov: NWF Network: Nadnárodná iniciatíva na podporu podnikateľských zručností a prístupov v rámci pridružených aktivít v oblasti lesného hospodárstva.
Typ projektu:   ERASMUS+
Ref. číslo: 2016-1-ES01-KA202-025177
Predkladateľ: AYUNTAMIENTO DE CUADROS
Trvanie: 2 roky
Aktuálny stav: prebieha

 

Webstránka projektu

http://networkproject.es 

Sumár

NWF Network je medzinárodná sieť, ktorá je tvorená viacerými organizáciami z rôznych krajín EÚ. Jej hlavným cieľom je zozbierať osvedčené postupy zo všetkých zúčastnených krajín, týkajúce sa lesných produktov, ktoré nie sú zahrnuté do sektora ťažby dreva a ktoré môžu prispievať k rozvoju vidieckej ekonomiky a podporiť tvorbu nových pracovných príležitostí (NWFP- non-wood forest products / nedrevné produkty v oblasti lesného hospodárstva).

Zapojenie na národnej úrovni, spolupráca na testovaní výstupov a záverečných produktov projektov:

 

Flavours & Fragrances

Projekt PCV Leonardo da Vinci- Partnerstvá

Projekt sa zaoberá problematikou vzdelávania a zamestnanosti v odvetví, kde trh neustále expanduje:

profesiami, súvisiacimi s pestovaním a spracovaním liečivých a aromatických rastlín a rastlín využívaných v kozmetickom priemysle.

www.ffjobs.eu 

www.facebook.com/flavorsfragrances

Názov: Adult Learning for MArginalised and Disadvantaged Citizens [ALMA-DC]

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva (ALMA-DC)

Typ projektu:   LLP / Grundtvig- Multilaterálne projekty
Ref. číslo: 510658-LLP-1-2010-GR-GRUNDTVIG-GMP
Predkladateľ: 'EPICENTRE' S.A., Grécko
Trvanie: 3 roky
Aktuálny stav: ukončené

 

Sumár 

Zámerom projektu je podpora vzdelávania dospelých pre cieľovú skupinu ženy- migranti / ženy z etnických menšín v rámci jednotlivých partnerských krajín v rámci projektového konzorcia, prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích kurzov.