Názov: EASY DIGITAL ACCESS+: Itinerár pre jednoduchý inkluzívny prístup k vzdelávaniu v digitálnom prostredí
Typ projektu:   ERASMUS+
Ref. no: 2022-1-ES01-KA210-ADU-000082559
Predkladateľ: ADESOS, Španielsko
Trvanie: 2 roky

  

Webstránka projektu

Facebook

Easy Digital Access+ je európsky projekt malého partnerstva v oblasti vzdelávania dospelých realizovaný v rámci programu Erasmus+, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť znevýhodneným skupinám ľudí jednoduchý prístup k digitálnym znalostiam,

Názov: TOGETHER AGAIN: Praktické techniky na obnovenie medziľudských vzťahov a podporu psychosociálneho rozvoja v období po Covid 19
Typ projektu:   ERASMUS+
Ref. číslo: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000023629
Predkladateľ: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej 
Trvanie: 2 roky

Webstránka projektu

Facebook

Projekt „TOGETHER AGAIN: Praktické techniky na obnovenie medziľudských vzťahov a podporu psychosociálneho rozvoja v období po Covid 19“ sa realizuje v rámci programu Európskej únie ERASMUS+. 

Zapojenie na národnej úrovni, spolupráca na testovaní výstupov a záverečných produktov projektov:

 

Flavours & Fragrances

Projekt PCV Leonardo da Vinci- Partnerstvá

Projekt sa zaoberá problematikou vzdelávania a zamestnanosti v odvetví, kde trh neustále expanduje:

profesiami, súvisiacimi s pestovaním a spracovaním liečivých a aromatických rastlín a rastlín využívaných v kozmetickom priemysle.

www.ffjobs.eu 

www.facebook.com/flavorsfragrances

Názov: NWF Network: Nadnárodná iniciatíva na podporu podnikateľských zručností a prístupov v rámci pridružených aktivít v oblasti lesného hospodárstva.
Typ projektu:   ERASMUS+
Ref. číslo: 2016-1-ES01-KA202-025177
Predkladateľ: AYUNTAMIENTO DE CUADROS
Trvanie: 2 roky

 

Webstránka projektu

http://networkproject.es 

Sumár

NWF Network je medzinárodná sieť, ktorá je tvorená viacerými organizáciami z rôznych krajín EÚ. Jej hlavným cieľom je zozbierať osvedčené postupy zo všetkých zúčastnených krajín, týkajúce sa lesných produktov, ktoré nie sú zahrnuté do sektora ťažby dreva a ktoré môžu prispievať k rozvoju vidieckej ekonomiky a podporiť tvorbu nových pracovných príležitostí (NWFP- non-wood forest products / nedrevné produkty v oblasti lesného hospodárstva).

Názov: Adult Learning for MArginalised and Disadvantaged Citizens [ALMA-DC]

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva (ALMA-DC)

Typ projektu:   LLP / Grundtvig- Multilaterálne projekty
Ref. číslo: 510658-LLP-1-2010-GR-GRUNDTVIG-GMP
Predkladateľ: 'EPICENTRE' S.A., Grécko
Trvanie: 3 roky

 

Sumár 

Zámerom projektu je podpora vzdelávania dospelých pre cieľovú skupinu ženy- migranti / ženy z etnických menšín v rámci jednotlivých partnerských krajín v rámci projektového konzorcia, prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích kurzov.