Názov: Adult Learning for MArginalised and Disadvantaged Citizens [ALMA-DC]

Vzdelávanie dospelých pre marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva (ALMA-DC)

Typ projektu:   LLP / Grundtvig- Multilaterálne projekty
Ref. číslo: 510658-LLP-1-2010-GR-GRUNDTVIG-GMP
Predkladateľ: 'EPICENTRE' S.A., Grécko
Trvanie: 3 roky

  

 

Sumár

Zámerom projektu je podpora vzdelávania dospelých pre cieľovú skupinu ženy- migranti / ženy z etnických menšín v rámci jednotlivých partnerských krajín v rámci projektového konzorcia, prostredníctvom vytvorenia vzdelávacích kurzov.

Jedným z prvých krokov bude realizácia Tematických workshopov s danými cieľovými skupinami (Focus Workshops) vo všetkých partnerských krajinách, ktoré majú za cieľ podnietenie interkultúrneho dialógu, s dôrazom na povzbudenie uvedomenia si významu kultúrnych / jazykových rozdielov v EÚ a potreby spoločenského začlenenia týchto cieľových skupín, aby sa ďalej vzdelávali, rozvíjali svoje zručnosti a našli si zamestnanie, čím zareagujú na potrebu dopĺňania aktívnych pracovných síl v Európe (efekt starnúcej populácie).

Inovatívny pedagogický návrh ‘Model kultúrnej rovnosti vo vzdelávaní dospelých / Culture Equity Model in Adult Education’, určený pedagógom / učiteľom, ktorých študentmi sú migranti a takisto aj všetkým činiteľom vo vzdelávaní dospelých, je odpoveďou na 2 operačné ciele tohto projektu; zabezpečenie rozvoja inovatívnych metód vo vzdelávaní dospelých a ich prenos, ako aj skvalitnenie pedagogických prístupov a manažmentu v rámci organizácií pre vzdelávanie dospelých. Inováciu predstavuje predmet tohto modelu, ako aj jeho obsah. Môže byť prenesený a prispôsobený k ďalším sektorom.

Dôraz sa takisto kladie na zohľadnenie potrieb a skúseností študentov, prostredníctvom ich účasti na pilotných tréningoch a následne vyhodnotení týchto školení.

Diseminácia zahŕňa produkty / aktivity ako sú letáky, brožúry, DVD, webstránka, informačné semináre a medzinárodná konferencia s externými odborníkmi. Diseminačné aktivity budú organizované takou formou, aby bolo zaručené, že 20 vzdelávacích organizácií v rámci konzorcia prejaví záujem o implementáciu kurzu a Modelu kultúrnej rovnosti v rámci ich organizácií aj po skončení trvania tohto projektu.

Ciele

 • Podpora spoločenskej integrácie žien- migrantov / žien z etnických menšín a zvýšiť ich šance ohľadne zamestnanosti.
 • Ponuka metodického modelu pre učiteľov, ktorí pracujú s multikultúrnymi skupinami.

Hlavné výsledky

 1. Interaktívny ALMA-DC kurz, zahŕňajúci 5 modulov a interaktívny samohodnotiaci nástroj na monitorovanie pokroku v procese vzdelávania, určený pre ženy- migrantov / ženy z etnických menšín, ktoré sa zúčastnia pilotného testovania. Tieto moduly budú prispôsobené potrebám cieľových skupín, prostredníctvom využitia výsledkov prieskumu (WP2) a pilotného testovania (WP3).
 2. ‘Model kultúrnej rovnosti vo vzdelávaní dospelých / Culture Equity Model in Adult Education’ (CEM-AE) pre pedagógov / učiteľov multikultúrnych skupín. Model vytýči pedagogické smernice pre vhodný kultúrny a rodový prístup smerom k študentom a stanoví princípy rovnosti na zvýšenie kvalifikácie učiteľov/študentov.
 3. Projektová webstránka

Hlavné cieľové skupiny

 • Ženy- migranti / ženy z etnických menšín.
 • Lektori / učitelia v oblasti vzdelávania dospelých.

Ďalší príjemcovia

 • Zväzy imigrantov, sociálny pracovníci, personál vzdelávacích inštitúcií, konzultanti pracovných agentúr, komunálny úradníci, mimovládne organizácie- NGOs.

Partnerstvo

 1. Odborná vzdelávacia organizácia 'EPICENTRE' S.A., GR
 2. ATHENA – Spoločnosť pre vzdelávanie a rozvoj žien, CZ
 3. IBS–Institut fuer berufliche Bildung und EDV-Schulung GmbH, DE
 4. XXI INVESLAN, S.L., ES
 5. STAFF CONSULT s.r.l., IT
 6. CEDA, občianske združenie, SK
 7. GIE- Group for European Integration, RO

Newslettre Alma-DC

Projekt ALMA-DC - Záverečná konferencia: 13. 9. 2013, Rím