Názov: EASY DIGITAL ACCESS+: Itinerár pre jednoduchý inkluzívny prístup k vzdelávaniu v digitálnom prostredí
Typ projektu:   ERASMUS+
Ref. no: 2022-1-ES01-KA210-ADU-000082559
Predkladateľ: ADESOS, Španielsko
Trvanie: 2 roky

 

Webstránka projektu

Facebook

Sumár

Easy Digital Access+ je európsky projekt malého partnerstva v oblasti vzdelávania dospelých realizovaný v rámci programu Erasmus+, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť znevýhodneným skupinám ľudí jednoduchý prístup k digitálnym znalostiam, čo podporí ich výkonnosť a účasť na vzdelávaní v digitálnom prostredí s cieľom zlepšiť ich sociálnu a ekonomickú situáciu. 

 

Hlavné ciele

  • Vypracovať vzdelávací plán a navrhnúť postupy zvyšovania kvalifikácie v digitálnej oblasti s príslušným obsahom a protokolmi o vývoji, realizácií a kontrole
  • Uľahčiť prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnej komunikácie s verejnou správou, vďaka čomu budú môcť  ľudia z cieľových skupín efektívnejšie využívať rôzne formy podpory na zlepšenie svojej situácie v oblasti sociálneho začlenenia
  • Otestovať vzdelávací itinerár v rôznych krajinách konzorcia a analyzovať jeho efektivitu, s cieľom vytvoriť katalóg osvedčených postupov a najlepších dostupných techník s možnosťou ich ďalšieho prenosu
  • Umožniť prístup k online a digitálnej forme vzdelávania a zvýšenie využívania týchto foriem pre dospelých, ktorí majú nedostatok predchádzajúcich digitálnych zručností
  • Zabezpečiť rovnaké príležitosti, možnosti inklúzie a kvalitu vzdelávania pre všetkých záujemcov prostredníctvom návrhu vzdelávacích nástrojov
  • Vytvoriť nadnárodnú sieť zainteresovaných strán, ktorá bude slúžiť ako observatórium projektu a zabezpečí šírenie výsledkov a výmenu osvedčených postupov 

 

Cieľové skupiny

Vo všeobecnosti najpočetnejšiu skupinu potenciálnych koncových príjemcov tvoria nezamestnané ženy vo veku od 30 do 60 rokov s malými alebo žiadnymi znalosťami digitálnych zariadení a/alebo digitálneho prostredia, dlhodobo nezamestnaní a dospelí vo všeobecnosti s ťažkosťami spôsobenými nedostatkom znalostí a zručností v digitálnej oblasti.