Zapojenie na národnej úrovni, spolupráca na testovaní výstupov a záverečných produktov projektov:

 

Living Heritage

Stratégie pre inovatívne vzdelávanie v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva.

 

 

 

“LIVING HERITAGE“ je projekt strategického partnerstva inovácií v rámci školského vzdelávania, realizovaný 7 partnermi z 5 krajín, koordinovaný samosprávnym orgánom Palencie- Diputación Palencia (Španielsko).”

Zámerom projektu je navrhnúť novú a inovatívnu metodológiu na prierezové uplatnenie kultúrneho dedičstva v školskom vzdelávaní s nasledovnými cieľmi: Podporiť profesionálny profil pedagógov v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania.. Návrh inovatívnych a otvorených vzdelávacích zdrojov pre šírenie vedomostí v oblasti kultúrneho dedičstva. Vytvárať prepojenia medzi školami a verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré sa zaoberajú manažmentom kultúrneho dedičstva. Rozvíjať vzdelávacie príležitosti na podporu medzikultúrnej a medzigeneračnej výmeny skúseností v oblasti hmotného a nehmotného dedičstva. Podpora Európskeho dedičstva prostredníctvom školského vzdelávania s využitím IKT nástrojov.

Priamymi príjemcami sú pedagógovia v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. Ďalšími účastníkmi budú: Vzdelávacie organizácie zaoberajúce sa kultúrnym dedičstvom; Združenia a organizácie súvisiace so vzdelávaním v oblasti kultúry a cestovným ruchom; Manažéri v oblasti kultúrneho dedičstva; Sprievodcovia v cestovnom ruchu; Asociácie v oblasti kultúrneho dedičstva, atď. 

Metóda vzájomného učenia sa

Vzdelávacie kurikulum o európskom kultúrnom dedičstve

http://livingheritage-erasmus.es

 

Rurality

Recognition And Validation Of a Cross Competence In Rural Community Development

Hlavným cieľom je vývin vzdelávacích osnov pre nový profesionálny profil „Agent rozvoja vidieka“ a manuálu pre podporu vzdelávacích aktivít v danej oblasti- rozvoj vidieka.

Špecifické ciele: 

  1. Vytvorenie, uznávanie a validácia prierezových kompetencií Európskeho kvalifikačného rámca (EQF) pre nový profesijný profil "Agent rozvoja vidieckej komunity".
  2. Zvýšenie transparentnosti týchto nových profesijných kompetencií a následne pozitívne ovplyvniť zamestnateľnosť v oblasti rozvoja vidieka.
  3. Vývin inovačného pedagogického prístupu, založeného na alternatívnom, alebo duálnom vzdelávaní a odbornej príprave.
  4. Vytvoriť metodiky pre centrá spolupráce medzi formálnymi a neformálnymi skupinami poľnohospodárskych zväzov, miestnymi orgánmi a miestnymi akčnými skupinami.
  5. Návrh lekcií pre rozvoj vzdelávania v 7 tematických oblastiach, s následnou realizáciou pilotného vzdelávacieho kurzu v rámci 6 partnerských krajín na overenie technických manuálov pre nový profesijný profil.

O1: Study and analysis on the professional families and qualifications existing in Europe to adapt the Transversal-Competence

Manuál: AGENT ROZVOJA VIDIEKA V RÁMCI HORIZONT 2020 

http://www.erasmusplusrurality.eu 

 

Flavours & Fragrances

Projekt PCV Leonardo da Vinci- Partnerstvá

Projekt sa zaoberá problematikou vzdelávania a zamestnanosti v odvetví, kde trh neustále expanduje: profesiami, súvisiacimi s pestovaním a spracovaním liečivých a aromatických rastlín a rastlín využívaných v kozmetickom priemysle.

Webstránka projektu

Facebook FFJ

 

Projekt NewCAP

Nové európske normy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Hlavným cieľom projektu NEWCAP je vytvoriť interaktívny vzdelávací program pre vidieckych aktérov (poľnohospodári, poľnohospodárski poradcovia a vidiecke obyvateľstvo), ktorý im bude poskytovať komplexné informácie z oblasti Novej reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky.

http://www.newcap-project.eu/