Zapojenie na národnej úrovni, spolupráca na testovaní výstupov a záverečných produktov projektov:

 

Rurality

Recognition And Validation Of a Cross Competence In Rural Community Development

Hlavným cieľom je vývin vzdelávacích osnov pre nový profesionálny profil „Agent rozvoja vidieka“ a manuálu pre podporu vzdelávacích aktivít v danej oblasti- rozvoj vidieka.

Špecifické ciele: 

  1. Vytvorenie, uznávanie a validácia prierezových kompetencií Európskeho kvalifikačného rámca (EQF) pre nový profesijný profil "Agent rozvoja vidieckej komunity".
  2. Zvýšenie transparentnosti týchto nových profesijných kompetencií a následne pozitívne ovplyvniť zamestnateľnosť v oblasti rozvoja vidieka.
  3. Vývin inovačného pedagogického prístupu, založeného na alternatívnom, alebo duálnom vzdelávaní a odbornej príprave.
  4. Vytvoriť metodiky pre centrá spolupráce medzi formálnymi a neformálnymi skupinami poľnohospodárskych zväzov, miestnymi orgánmi a miestnymi akčnými skupinami.
  5. Návrh lekcií pre rozvoj vzdelávania v 7 tematických oblastiach, s následnou realizáciou pilotného vzdelávacieho kurzu v rámci 6 partnerských krajín na overenie technických manuálov pre nový profesijný profil.

O1: Study and analysis on the professional families and qualifications existing in Europe to adapt the Transversal-Competence

Manuál: AGENT ROZVOJA VIDIEKA V RÁMCI HORIZONT 2020

 

http://www.erasmusplusrurality.eu

 

 

Flavours & Fragrances

Projekt PCV Leonardo da Vinci- Partnerstvá

Projekt sa zaoberá problematikou vzdelávania a zamestnanosti v odvetví, kde trh neustále expanduje: profesiami, súvisiacimi s pestovaním a spracovaním liečivých a aromatických rastlín a rastlín využívaných v kozmetickom priemysle.

www.ffjobs.eu 

www.facebook.com/flavorsfragrances

 

 

Projekt NewCAP

Nové európske normy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Hlavným cieľom projektu NEWCAP je vytvoriť interaktívny vzdelávací program pre vidieckych aktérov (poľnohospodári, poľnohospodárski poradcovia a vidiecke obyvateľstvo), ktorý im bude poskytovať komplexné informácie z oblasti Novej reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky.

www.newcap-project.eu