Názov: NWF Network: Nadnárodná iniciatíva na podporu podnikateľských zručností a prístupov v rámci pridružených aktivít v oblasti lesného hospodárstva.
Typ projektu:   ERASMUS+
Ref. číslo: 2016-1-ES01-KA202-025177
Predkladateľ: AYUNTAMIENTO DE CUADROS
Trvanie: 2 roky

 

      

 

Webstránka projektu

http://networkproject.es

https://www.facebook.com/nwfnetwork/

Sumár

NWF Network je medzinárodná sieť, ktorá je tvorená viacerými organizáciami z rôznych krajín EÚ. Jej hlavným cieľom je zozbierať osvedčené postupy zo všetkých zúčastnených krajín, týkajúce sa lesných produktov, ktoré nie sú zahrnuté do sektora ťažby dreva a ktoré môžu prispievať k rozvoju vidieckej ekonomiky a podporiť tvorbu nových pracovných príležitostí (NWFP- non-wood forest products / nedrevné produkty v oblasti lesného hospodárstva).

Všeobecne možno povedať, že pridružené lesné produkty (okrem dreva) vždy boli - a zostanú - dôležitým prvkom lesného bohatstva. Avšak, až do nedávnej doby, bola venovaná nedostatočná pozornosť ich manažmentu a využitiu. Paradoxne, v niektorých prípadoch lepšie pochopenie využívania týchto lesných produktov môže priamo súvisieť s procesom ich postupnej deštrukcie. Ako sa kultúry a komunity vyvíjali smerom k trhovému hospodárstvu, mali tendenciu znižovať využívanie týchto lesných produktov pre obživu; Bohužiaľ, z globálneho pohľadu tento pokles nebol sprevádzaný lepším hospodárením s určitými produktmi, ako neoddeliteľnou súčasťou vývojového procesu. V dôsledku toho tradičné poznatky o týchto produktoch postupne zanikajú. Príliš často je ich skutočná hodnota značne podceňovaná, na národnej či lokálnej úrovni ich využívanie zaniká, a to buď v dôsledku nedostatku vhodných hospodárskych opatrení, alebo rozvojových opatrení bez jasnej vízie.

NWF Network je tvorená nasledovnými organizáciami: Ayuntamiento de Cuadros (Španielsko), AEGEAS (Grécko), ADESPER (Španielsko) Corane (Portugalsko), CEDA (Slovensko), CPI (Slovinsko), Karadeniz Technical Univerisity (Turecko), Etifor srl (Taliansko) a Stefan cel Mare University Suceava (Rumunsko).

Ciele

  • Zvýšiť kapacitu systému odborného vzdelávania s ohľadom potreby trhu práce v oblasti NWFP.
  • Modernizovať a využiť potenciál hospodárskeho rozvoja a inovácií v EÚ na zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia lesného hospodárstva.
  • Umožniť mobilitu pracovných síl, uznanie kvalifikácie na európskej úrovni.
  • Spolupráca medzi subjektami v oblasti lesného hospodárstva z partnerských krajín. 
  • Podporovať šírenie informácií z danej oblasti. 

Hlavné výsledky

  1. Tematická sieť "NWF Network".
  2. Európske monitorovacie centrum pre nové kvalifikácie v lesnom hospodárstve.
  3. Online centrum informácií a vzdelávania 
  4. Príručka správnych postupov v oblasti manažmentu NWFP.
  5. Webstránka projektu

 

Projekt NWF Network: 1. nadnárodné stretnutie

2. nadnárodné stretnutie projektu NWF Network

Študenti programu Erasmus+ z nadnárodného projektu NWF Network navštívili Španielsko

e-Learning: NWF Products