Združenie spolupracuje s viacerými odborníkmi a organizáciami, pôsobiacimi na regionálnej aj národnej úrovni, z oblastí ako sú životné prostredie, poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, sociálna práca a nezamestnanosť, turizmus, kultúra a zachovanie kultúrneho, prírodného a vidieckeho dedičstva.  
 

Špecifické skúsenosti  

Miroslav Habán, doc. Ing. PhD.

 • Vysokoškolský učiteľ na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pre výučbu predmetov: Liečivé rastliny, Agroturistika, Základy farmakognózie a fytoterapie, Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín
 • Vedeckovýskumná činnosť zameraná na produkčné a kvalitatívne aspekty liečivých, aromatických a koreninových rastlín, hlavne Cota tinctoria, Silybum marianum, Melissa officinalis, Salvia sp., Mentha x piperita, Ocimum basilicum, Calendula officinalis, Echinacea ssp., Tribulus terrestris a vybraných rodov obnoviteľných zdrojov energie: Amaranthus sp., Salix sp.
 • Člen monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Člen a garant pracovnej skupiny projektov  Národná sústava povolaní a Národná sústava kvalifikácií – oblasť Veda a vzdelávanie
 • Predseda Združenia Vysokých škôl a priamo riadených organizácií v Odborovom zväze pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Ing. Ján Mezey, PhD.

 • Odborný asistent pre výučbu predmetov Ovocinárstvo, Technológie ovocinárskeho škôlkárstva, Integrovaná produkcia ovocia.
 • Výskum pri systémoch integrovanej produkcie ovocných drevín a klimatických zmien.
 • Poverený vedením expertnej pracovnej skupiny MP SR pre integrovanú produkciu ovocia.
 • Zástupca SR pri organizácií COPA/COGECA v Bruseli pre sektor ovocie, zelenina. Člen poradného výboru EK pre sektor ovocie, zelenina.
 • Viceprezident Zväzu integrovanej produkcie ovocia v SR.  

Drahomír Daloš

 • Skúsenosti v oblastiach: folkloristika, ľudové hudobné nástroje.
 • Vyrába fujary, šesťdierové píšťaly, dvojačky, koncovky, kostené handrárske píšťalky, gajdy.
 • Člen FS ZOBOR pri SPU v Nitre, neskôr sólista na ľudové hudobné nástroje.
 • Svoje hudobné nástroje vystavoval v Paríži, Zurichu, Berlíne, na svetovej výstave hudobných nástrojov vo Frankfurte, v Bruseli ai.
 • Jeho hudobné nástroje boli ocenené Instrumentum Excellens na FSP v Detve.  

PaedDr. Róbert Žilík

 • Skúsenosti v oblastiach: etnológia, etnomuzikológia, folkloristika, staré hudobné nástroje, ľudové hudobné nástroje, drevorezba, úžitkový dizajn, permakultúra.
 • Vyrába staré hudobné nástroje: rebec, gadulka, chrotta, trumšajt, korýtková basa, kantele, psaltérium, kvinterna...
 • Vyrába drevené výrobky: sochy a plastiky, hračky, riad, detské ihriská...
 • Vedie a účinkuje v súbore starej hudby Musicantica - hudba gotiky, renesancie a baroka z územia Slovenska i Európy.